Reglement van deelname LGT 

Reglement van deelname Limburg Golf Trophy 2017

1.      Locatie & Datum 

1.1.   De Limburg Trophy wordt jaarlijks gespeeld op de 1ste zondag van oktober op een 18 holes baan van een van de MWO verenigingen. In bijzondere situaties kan de organisatie van deze datum afwijken.

1.2.   De locatie van de Limburg Golf Trophy rouleert volgens een vastgesteld schema.

2.      Deelnamecriteria

2.1.   Deelname is mogelijk voor alle verenigingen die vertegenwoordigd zijn in het “Meinweg Overleg” (MWO) en die zich garant hebben gesteld voor € 480,=, het bedrag dat de kosten van de organisatie dekt.

2.2.   Afvaardiging:

2.2.1.  Elke vereniging vaardigt één team af, bestaande uit 6 spelers, waarvan minimaal 2 dames en 2 heren.

2.2.2.  Het is mogelijk om met minder dan 6 spelers in te schrijven. Bij minder dan 5 deelnemers ziet de desbetreffende vereniging af van aspiraties voor de teamprijs; deelnemers strijden dus alleen voor de persoonlijke titels. Het kleinere team bestaat uit minimaal 1 heer en 1 dame. Voor het overige zijn alle andere criteria van kracht.

2.2.3.  Voor de wedstrijd wordt een maximale EGA handicap gehanteerd van 24,0. Spelers met een hogere EGA handicap kunnen deelnemen; echter zij spelen van handicap 24,0.

2.2.4. Deelnemers dienen homecourselid te zijn van de afvaardigende vereniging.

2.2.5. De winnaar en winnares van de Strokeplay wedstrijd van het voorafgaande jaar worden door de organisatie op persoonlijke titel uitgenodigd hun titel te verdedigen. In principe strijden zij buiten hun team mee, waarbij in dat geval hun resultaten niet meetellen voor de teamscore.
U kunt desgewenst deze deelnemers ook in uw team opnemen. In dat geval blijft de afvaardiging van uw vereniging beperkt tot (maximaal) 6 spelers.
In beide gevallen geldt dat voor de titelverdedigers geen kosten worden berekend voor greenfee, ontvangst en maaltijd. Wel blijft het vaste deel van het inschrijvingsbedrag voor het team volledig van toepassing. Zie 3.2

2.3.   Verder geldt:

2.3.1.     Caddies zijn niet toegestaan.

2.3.2.  Het is niet toegestaan dat kennissen/familieleden/enz. met een flight meelopen (uitgezonderd bij een evt. play-off) ; zij dienen zich te onthouden van enige bemoeienis met het wedstrijdverloop in de baan.

2.3.3.  Het gebruik van een handicart/buggy is alleen toegestaan op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart van de Stichting Handicart. 
Reserveringen (door de deelnemer zelf) direct bij de baan, de kosten zijn voor eigen rekening.

2.3.4.  De selectie van de af te vaardigen spelers/speelsters kan door elke vereniging op basis van zelf te bepalen criteria worden ingevuld. 

3.      Inschrijving

3.1.   Aanmelding voor deelname van de vereniging en samenstelling van het afgevaardigde team moet gedaan zijn vóór 12 september.

3.2.   Het vereiste bedrag van inschrijving dient vóór 15 september voldaan te zijn op het daarvoor bestemde rekeningnummer; per opgegeven team € 135,= en per deelnemer
€ 57,50 (voor een volledig team dus € 480,=). De organisatie kan besluiten een lager inschrijfgeld te hanteren; e.e.a. afhankelijk van organisatiekosten, sponsorinkomsten en overschot van vorige jaren.

3.3.   Clubs dienen kenbaar te maken wie van de deelnemers optreedt als captain (met vermelding van telefoonnummer en emailadres).

3.4.   Voor elke speler/speelster wordt bij inschrijving zijn/haar actuele EGA handicap, NGF-nummer en emailadres doorgegeven. De handicap op datum van inschrijving is bepalend voor de indeling in de Strokeplay, dan wel in de Stableford wedstrijd (zie hieronder punt 4.1). Op de wedstrijddag wordt de actuele EGA handicap nogmaals opgevraagd en de eventuele wijziging verwerkt in de te ontvangen handicapslagen (alleen voor de Stableford wedstrijd). De actuele EGA handicap van de deelnemer is niet meer van invloed op de indeling in de Strokeplay of Stableford wedstrijd. Deze indeling is bepaald door EGA handicap op de datum van inschrijving.

3.5.   Tot 1 week (7 dagen) vóór de wedstrijddag kunnen ingeschreven spelers vervangen worden of spelers uitgeschreven worden zonder consequenties voor het inschrijftarief. Na deze peildag is het volledige tarief van alle opgegeven spelers (per 12 sept) verschuldigd (€ 480, =).

3.6.   Spelers worden ontvangen met koffie/thee en gebak/vlaai/krentenbol. De dag wordt afgesloten met een (buffet)diner dat aangeboden wordt; prijsuitreiking tijdens diner. Drank, en evt. lunch, is voor eigen rekening. Elk team opent een teambon bij de horeca vóór aanvang van de wedstrijd ter registratie van de door de teamleden gebruikte consumpties. De teamcaptain is verantwoordelijk voor de afrekening aan het einde van de dag; op verzoek wordt er door de horeca een gespecificeerde uitdraai verstrekt.

3.7.   Er wordt vanuit gegaan dat alle spelers deelnemen aan het diner en zich daarvoor omgekleed hebben (dus geen sporttenue); in geval van verhindering graag reeds bij opgave vermelden.


4.      Wedstrijdvormen, titels en bepaling winnaar

4.1.   Wedstrijdvormen:
Er wordt gespeeld in twee wedstrijdvormen (bruto Strokeplay en Stableford met handicapverrekening) met elk aparte individuele dames- en herenklassementen:

4.1.1.  Strokeplay: EGA handicap tot en met 11,9: Spelers met een EGA handicap lager dan 12,0 worden ingedeeld in de Strokeplay (SP) wedstrijd; zonder handicapverrekening

4.1.2.  Stableford: EGA handicap vanaf 12,0: Spelers met EGA handicap hoger of gelijk aan handicap 12,0 worden ingedeeld in de Stableford (Sfd) wedstrijd, met handicapverrekening.

4.2.   Titels:

4.2.1.  Limburgs Kampioen Strokeplay Individueel:
De SP speler en speelster, met het laagste aantal bruto slagen (dus zonder handicap verrekening).

4.2.2.  Limburgs Kampioen Stableford Individueel:
De Stableford speler en speelster, met de hoogste Sfd score (met handicap verrekening).

4.2.3.  Limburgs Team Kampioen (“Limburg Golf Trophy”):
Het team met cumulatief de hoogste Stablefordscore, waarbij per team de vijf beste individuele scores meetellen voor deze titel

4.3.   Bepaling winnaars:
Bij gelijke score worden de winnaars als volgt bepaald:

4.3.1.  Strokeplay wedstrijd:                            
Suden death play-off op voor de aanvang aangewezen hole(s). Winnaar is degene die de laagste bruto score haalt op de gespeelde hole(s). Indien meer dan 2 spelers (speelsters) een play-off spelen, dan zullen degenen met de laagste (gelijke) bruto score doorspelen, totdat er één speler (speelster) met de laagste score op de betreffende hole. (sudden-death) overblijft als winnaar.  De andere play-off speler(s) worden als 2e geklasseerd. Verdere klassering op basis van hoogste EGA handicap.

4.3.2.  Stableford wedstrijd: 
Indien 2 spelers (speelsters) of meer een gelijke score (Stableford) hebben, dan wordt de winnaar bepaald op basis van laagste EGA handicap. Verdere rangschikking op dezelfde basis.

4.4.    Limburgs teamkampioen (Limburg Golf Trophy):
Bij gelijke eindstand (Sfd) van 2 of meer teams zal het team met cumulatief de laagste EGA handicap winnaar zijn.

4.5.   Voor de wedstrijd geldt verder:

4.5.1.     Aantal te spelen holes: 18.

4.5.2.     De wedstrijd is qualifying als aan de handicapcondities worden voldaan.

4.5.3.  Er wordt gestart vanaf 10 uur op hole 1 en 10

4.5.4.  Strokeplay wordt van de witte (voor heren) en blauwe (voor dames) tees gespeeld; Stableford van de gele (voor heren) en rode (voor dames) tees.

4.5.5.  Dames en heren worden in principe in separate flights ingedeeld; zoveel als mogelijk worden SP spelers bij elkaar ingedeeld, evenals Sfd deelnemers.

4.5.6.  De wedstrijdorganisatie zal, per baan waar de LGT gespeeld wordt, een acceptabele rondeduur (speelschema) vaststellen. Het speltempo zal geregeld worden gecontroleerd op onacceptabele achterstand ten opzichte van dit speelschema.

5.      Bepaling CBA

5.1.   Voor de Limburg Golf Trophy wordt door de Weco op basis van de vier klassementen van de individuele wedstrijden één gemeenschappelijke / uniforme CBA vastgesteld.

5.2.   Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld sterk wisselende weersomstandigheden), dan kan de Weco afwijken van het in punt 5.1. gesteld is.

6.      Verwerking scorekaarten

6.1.   De Weco zal, na verwerken van de scorekaarten t.b.v. de uitslag, de captain van de teams de scorekaarten overhandigen van zijn/haar teamgenoten. Deze draagt er zorg voor dat de scorekaart bij de betreffende eigenaar terecht komt.

 

6.2.   De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de scorekaarten in het handicapsysteem van zijn/haar homecourse berust volledig bij de deelnemers. 


 

27 juli 2017

Sponsors

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT LGT-wedstrijd:


Carlet de Heus
mail: limburggolftrophy@gmail.com
tel: 06-29199899