Wedstrijdreglement LGT

 

Wedstrijdreglement Limburg Golf Trophy 2017


1.       R&A / NGF regels, Local rules en Etiquette / Gedragsregels

1.1.     Alle spelers committeren zich om volgens de R&A / NGF regels te spelen, Local Rules te respecteren en zich strikt aan de etiquette te houden. 

1.2.     De spelers dienen zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in Deel I van de Golfregels.

1.3.     Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette / gedragsregels zal de wedstrijdleiding de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7. Als ernstige overtreding van de gedragsregels zijn in ieder geval te kwalificeren overtredingen zoals beschreven in artikel 8 van dit wedstrijdreglement.

2.       Melden aanwezigheid

2.1.     De speler dient 20 minuten vóór zijn/haar starttijd zijn scorekaart bij de wedstrijdtafel te hebben opgehaald.

2.2.     De speler is zelf verantwoordelijk voor het correct vermelden/aanpassen van zijn Exact (EGA) Handicap (Regel 6-2).

2.3.     De deelnemers zullen bij het ophalen van hun scorekaart worden gewezen op het vermijden van langzaam spel.

3.       Handicarts, buggies en caddies

3.1.     Handicarts (buggy’s, niet scooters) zijn toegestaan, mits de speler in het bezit is van een geldig door de Stichting Handicart uitgegeven Handicartbewijs. Kosten zijn voor eigen rekening.

3.2.     Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij met toestemming van de Commissie (Wedstrijdleiding).
De straf voor overtreding van deze bepaling zie regelboekje pagina 163-164 (NL). Uitzondering: Bepalingen omtrent gebruik van handicarts in dit Wedstrijdreglement.

3.3.     Een caddy is niet toegestaan. Straf voor overtreding: Diskwalificatie voor de wedstrijd.

4.       Starttijd

4.1.     De speler dient zich uiterlijk 5 minuten voor zijn officiële starttijd op de startplaats (bij de starter) te hebben gemeld.

4.2.     De speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd. Indien de speler, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats (bij de starter) aankomt – en als er geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de straf van diskwalificatie niet op te leggen, zoals bepaald in Regel 33-7 – dan is de straf voor het niet op tijd starten:
- Strokeplay: twee slagen op de eerste te spelen hole (Regel 6-3a)
- Stableford: twee punten aftrek van het totaal behaalde aantal Stablefordpunten
(Regel 32-1, Noot 2)

4.3.     Straf voor meer dan 5 minuten te laat aankomen op de te spelen hole: Diskwalificatie voor de wedstrijd.

5.       Scorekaart

5.1.     De speler is verplicht zijn scorekaart met zijn marker te wisselen.
Straf bij overtreding: Diskwalificatie.

5.2.     De speler is verantwoordelijk voor het inleveren van zijn scorekaart bij de wedstrijdleiding en moet dit samen met zijn marker doen uiterlijk 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde.

5.3.     De scorekaart van een speler, die de wedstrijd(en) niet uitspeelt, of niet aan de start verschijnt, zal als een “No Return” kaart worden verwerkt.

6.       Bal

6.1.     Er mag alleen gespeeld worden met een bal die voorkomt op de actuele “List of Conforming Golfballs” uitgegeven door de R&A. Overtreding leidt tot diskwalificatie.

6.2.     Conform Regel 6-5 is de speler verantwoordelijk voor het spelen van de juiste bal. Iedere speler behoort zijn bal te voorzien van een merkteken.

7.       Elektronische apparaten en afstandsmeters

7.1.     Behoudens hetgeen in artikel 7.2 van dit wedstrijdreglement is bepaald behoren spelers geen elektronische apparaten te gebruiken of stand-by te hebben. Als sprake is van een ernstige overtreding kan de speler worden gediskwalificeerd op grond van Regel 33-7. Zie ook artikel 1.2 van dit wedstrijdreglement.

7.2.     Afstandsmeters: Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze voor de ronde verkregen is.
Straf voor overtreding bij Strokeplay en Stableford: twee strafslagen conform
Regel14-3. Bij de volgende overtreding: Diskwalificatie.

8.       Etiquette / Gedragsregels en hoffelijkheid

8.1.         Iedere speler dient zich gedurende de Limburg Golf Trophy onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels.

8.2.         Een overtreding van de gedragsregels kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de volgende situaties:

8.2.1.    Wangedrag, zoals gooien met bal of clubs of opzettelijk beschadigen van de baan

8.2.2.     Beledigen van of gebrek aan respect jegens een flightgenoot, andere speler, official of omstander, onwelvoeglijke taalgebruik en vloeken

8.2.3.    Opzettelijke overtreding van de golfregels

8.2.4.    Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels.

8.3.         Verder dient de speler zich gedurende het evenement te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de Limburg Golf Trophy of van de golfsport in het algemeen.

9.       Langzaam spel

9.1.         De wedstrijdcommissie heeft een acceptabele rondeduur (speelschema) vastgesteld.

9.2.         Het speltempo zal in de baan regelmatig worden gecontroleerd op onacceptabele achterstand ten opzichte van het speelschema.

9.3.         Bij achterstand op het speelschema zal de flight worden verzocht hun speltempo aan te passen en het contact met voorgaande fligths te herstellen.

10.    Na de wedstrijd

10.1.      Deelnemers worden geacht deel te nemen aan het diner met prijsuitreiking.

10.2.      Dresscode tijdens het diner: Smart casual.

11.    Bevoegdheid wedstrijdleiding

11.1.      In uitzonderlijke gevallen mag de wedstrijdleiding beslissen de straf van diskwalificatie niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat rechtvaardig vindt.

11.2.      De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet of onvoldoende voorziet.

 

12 mei 2017


 

Sponsors

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT LGT-wedstrijd:


Carlet de Heus
mail: limburggolftrophy@gmail.com
tel: 06-29199899